Mevlana Değişim Programı Temel Bilgiler

Mevlana Değişim Programı

 

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında çift taraflı öğrenci değişimini, ve yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında tek taraflı öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

 

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

 

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler bir yarıyıl eğitim için programdan faydalanarak yurt dışındaki kurumlarda eğitim alabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenciler bir yarıyıl eğitim için, öğretim elemanları ise minimum iki hafta maksimum üç ay süreyle Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

 

Mevlana Değişim Programı'na kimler katılabilirler?

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye’de ve YÖK tarafından tanınan yurtdışındaki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan yükseköğretim kurumlarında) örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler.

 

Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programına katılabilirler.

 

Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

 

Mevlana Değişim Programına Başvuru Şartları

 

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar birkaç başlık altında toplanabilir:

 

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

 

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

 

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması,

 

- %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması.

 

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 

Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen ve ön şartları taşıyan bir kişi nasıl başvuru yapmalı?

 

Öğrenciler, Türkiye´de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir.

 

Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da benzer şekilde kurumlarının ilgili ofislerine başvurularını yapabilirler.

 

Mevlana Değişim Programından kaç sefer ve ne kadar süre ile yararlanabiliriz?

 

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından en fazla bir yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilirse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

 

Öğretim elemanlarının Mevlana Değişim Programı hareketlilik süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az iki hafta en çok üç ay olabilir.

 

Mevlana Değişim Programından yararlanmak isteyen bir öğrenci gittiği kuruma öğrenim ücreti öder mi?

 

Öğrenciler sadece, Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre zarfında kayıtlarının bulunduğu örgün yükseköğretim kurumlarına ödemekle yükümlü oldukları katkı paylarını ya da öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. Değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca bir eğitim öğretim ücreti ödemezler.

 

Programa katılan öğrenci dönem kaybına uğrar mı?

 

Mevlana Değişim Programına katılıp, Türkiye sınırları dışında başka bir ülkede eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu ders ya da derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

 

Mevlana Değişim Programı süresince burslar : Öğrenci ile ilgili hususlar

 

Mevlana Değişim Programı'na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

 

Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencilerine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

 

Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir.

 

Öğrencilere yapılacak ödemelerde, Öğrenim Protokolü'nün  imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içerisinde ve hareketlilik döneminin başlama tarihinden sonraya kalmamak üzere veya varış teyidinin alınması üzerine, öğrencinin gideceği ülkeye göre belirlenen burs tutarının %80'i kadar bir ön ödeme yapılır. Öğrencilerin gerekli belgeleri belirlenen sürede sunmaları gerekmektedir. 

 

Geri kalan %20'lik burs tutarının ödemesi, başarılı olunan derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olunan tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. Bu ödeme, gerekli belgelerin Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü'ne ulaştırılmasını takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirilir.

 

Mevlana Değişim Programı süresince burslar : Öğretim elemanları ile ilgili hususlar

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin 06.05.2014 tarihli Yürütme Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik"in Öğretim Elemanı Hareketliliği başlıklı 24 üncü, 25 inci, ve 26 ncı maddeleri ile Değişim Talebi başlıklı 28 inci maddesi çerçevesinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yapılacak olan öğretim elemanı hareketliliğinin 2015-2016 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından Türkiye'ye gelecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerde YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.